Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë mund të përshpejtojë me 5.6 m/s2. Duke u nisur nga prehja, sa kohë do t'i duhet për të mbërritur shpejtësinë 24.0 m/s?