Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Më poshtë jepen dy grafikë që përshkruajnë lëvizjen e dy objekteve të ndryshme.

  1. Kopjoni grafikun largësi-kohë. Shpjegoni si do ta gjenit shpejtësinë e objektit.
  2. Objekti zhvendoset me shpejtësi konstante. Shpjegoni si kuptohet kjo nga grafiku.
  3. Kopjoni grafikun shpejtësi-kohë. Shpjegoni si do të gjenit nxitimin e objektit.