Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Grafiku përshkruan lëvizjen e një autobusi. Ai ka dy pjesë A e B. Çfarë mund të thoni mbi lëvizjen e autobusit në secilën nga këto pjesë?