Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet forcat që veprojnë mbi një kamion që ecën në një rrugë të rrafshët.

  1. Dy prej forcave kanë efekte që anulojnë njëra-tjetrën. Cilat janë ato? Shpjegoni pse.
  2. Sa është forca rezultante që vepron mbi kamionin? Jepni madhësinë dhe drejtimin.
  3. Cili do të jetë efekti i kësaj force mbi shpejtësinë e kamionit?