Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni fjalitë që vijojnë, duke zgjedhur fjalën e duhur në secilin rast.

  1. Nëse rritet forca, momenti i saj do të rritet/zvogëlohet.
  2. Nëse forca vepron në një largësi më të madhe nga qendra e rrotullimit, momenti i saj do të rritet/zvogëlohet.