Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një sustë e pashformuar është 12.0cm e gjatë. Një ngarkesë prej 5.0NN e zgjat atë deri në 15.0cm. Sa e gjatë do të jetë susta kur ngarkesa të bëhet 15NN? (Pranojmë se susta i bindet ligjit të Hukut.)