Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një grup nxënësish kreu një eksperiment, ku tërhiqej një tel me anë të peshave të varura në të. Për secilën nga vlerat e ngarkesës ata matën gjatësinë e telit. Tabela paraqet rezultatet e marra.

  1. Kopjoni tabelën dhe shtoni një rresht ku të shënoni zgjatjen për çdo vlerë të ngarkesës.
  2. Nga të dhënat e tabelës ndërtoni grafikun zgjatje-ngarkesë për këtë tel.
  3. Nga grafiku përcaktoni zgjatjen që do të shkaktojë një ngarkesë prej 25.0NN.
  4. Përcaktoni vlerën e ngarkesës në kufirin e përpjesëtueshmërisë.