Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë.

  1. Për të shkrirë ose vluar një substancë të pastër, asaj duhet t'i japim ...
  2. Gjatë ndryshimit të gjendjes agregate të lëndës, ... mbetet konstante.