Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Në kapitullin 1 pamë si mund të shfrytëzohet një sensor lëvizjeje për të matur shpejtësinë dhe pozicionin e një objekti në lëvizje. Sugjeroni si mund të përdoret sensori i lëvizjes për të matur gg.