Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Gjeni përbërëset xx dhe yy të secilit prej vektorëve të figurës 2.29. (Këndet në diagramë matini me raportor.)