Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

  1. Përkufizoni zhvendosjen.
  2. Me ndihmën e përkufizimit të zhvendosjes, shpjegoni si është e mundur që një atlet të kryejë një rrotullim të plotë në pistë dhe ta ketë zhvendosjen zero.