Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Shkruani bashkësitë e mëposhtme të numrave në rendin zbritës (rritës).

  1. 0,04; 0,14; 0,004; 4; 1,4
  2. 3,92; 9,32; 3,29; 32,9; 0,329