Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Llogaritni:

  1. 16,89 ×\times 100
  2. 439,8 : 100
  3. 6529 : 1000
  4. 2,65 ×\times 1000