Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni me shkrim veprimet e mëposhtme.

  1. 6,98 + 4,5
  2. 12,05 - 3,27
  3. 3,52 + 0,596
  4. 23,5 - 19,41