Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni me shkrim veprimet e mëposhtme.

  1. 45,9 + 18,3
  2. 32,56 - 18,37
  3. 82,5 + 9,36
  4. 12,9 - 4,38
  5. 2,08 + 0,589
  6. 8,03 - 0,214