Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni me shkrim veprimet e mëposhtme.

  1. 5,64 + 3,2
  2. 3,5 + 0,482
  3. 72,85 + 12,002
  4. 7,85 - 5,93
  5. 24,35 - 18,9
  6. 15,04 + 2,681
  7. 54,862 - 35,97
  8. 104,25 - 68,489