Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Gjeni: 100 - 99 + 98 - 97 + ... + 4 - 3 + 2 - 1