Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Njehsoni vlerën e shprehjeve të mëposhtme për a=2a = -2.

  1. 3a+83a + 8
  2. 5a15a - 1
  3. 10a10 - a
  4. a2\dfrac{a}{2}
  5. a23a+2a^2 - 3a + 2
  6. 2a+13\dfrac{2a + 1}{3}
  7. 2a32a^3
  8. 3a22a3a^2 - 2a