Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Zbërtheni dhe reduktoni shprehjet e mëposhtme (kur është e mundur).

  1. 3(x+4)3(x+4)
  2. y(y3)y(y-3)
  3. 5(p+2qr)-5(p+2q-r)
  4. 4m(mn)4m(m-n)
  5. 2(a+3)+5(b+4)2(a+3) + 5(b+4)
  6. 2(x+y)4(3xy)2(x+y) - 4(3x-y)
  7. 5(h+2)4(2h)5(h+2) - 4(2-h)
  8. (pq)(2q)(p-q) - (2-q)