Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Kryeni shumëzimet dhe pjesëtimet me thyesat e mëposhtme.

  1. 2x3×34\dfrac{2x}{3} \times \dfrac{3}{4}
  2. 8xy9×3y\dfrac{8xy}{9} \times \dfrac{3}{y}
  3. x5:x3\dfrac{x}{5} : \dfrac{x}{3}