Matematika 10-11 (fletore pune)

Clare Pass

Pyetja

Faktorizoni secilën nga shprehjet e mëposhtme.

  1. 4ab2a4ab - 2a
  2. 10x215x10x^2 - 15x
  3. a3b2c+3a2ca^3b^2c + 3a^2c
  4. 3p2+9p3+pq3p^2 + 9p^3 + pq