Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani me fjalë numrat e mëposhtëm.

  1. 1 307
  2. 29 006
  3. 300 000
  4. 605 030