Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni:

  1. 1,76 ×\times 10 ×\times 100
  2. 9,3 ×\times 100 :: 10