Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani me shifra:

  1. tetë mijë e dyzet e tre
  2. shtatëdhjetë milionë
  3. dyqind mijë e pesëdhjetë e një
  4. dy mijë e dhjetë