Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni një nga simbolet <<>> ose ==, për të plotësuar pohimet e mëposhtme.

  1. 250 \Box 205
  2. 1,377 \Box 1,73
  3. 38\dfrac{3}{8} \Box 0,4
  4. -17 \Box -71
  5. -0,09 \Box -0,089
  6. 58\dfrac{5}{8} \Box 0,625