Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Rrumbullakosni numrat e mëposhtëm në: i) të dhjetën më të afërt ii) të qindtën më të afërt

  1. 39,114
  2. 7,068
  3. 5,915
  4. 512,715
  5. 4,259
  6. 12,007
  7. 0,833
  8. 26,8813
  9. 0,08293