Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni me mend ose me shkrim veprimet e mëposhtme. Tregoni mënyrën që do të përdorni për secilin prej tyre.

  1.  5,8 - 3,2
  2. 16,73 - 8,87
  3. 9,6 - 3,7
  4. 109,54 - 17
  5. 2,37 - 1,4
  6. 26,25 - 1,98