Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni me shkrim ose me mend veprimet e mëposhtme. Tregoni si vepruat.

  1. 8,6 - 4,5
  2. 26,4 + 13,8
  3. 18 - 6,712
  4. 15,808 - 9,84
  5. 4,008 - 3,116
  6. 4,109 - 3,64