Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni me shkrim ose me mend veprimet e mëposhtme. Tregoni si vepruat.

  1. 23,11 + 31,24 + 45,53
  2. 14,58 + 13,35 + 1,056
  3. 26,87 + 13,11 - 25,44
  4. 4,162 + 5,516 - 1,0023
  5. 231,72 + 45,07 + 180,96
  6. 32,63 + 128,54 - 67,38
  7. 94 - 62,103 - 12,095
  8. 0,0127 + 11,9874 - 54,0706