Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni vlerën e shprehjeve të mëposhtme.

  1. (52^2 + 3) ×\times 7
  2. (9 - 7)2^2
  3. (5 - 3) ×\times (42^2 - 7)
  4. (52^2 - 8)2^2