Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni pjesëtimet e mëposhtme dhe përfundimin jepeni me dy shifra pas presjes dhjetore.

  1. 14,73 : 2,8
  2. 51,99 : 1,8
  3. 193,8 : 0,14
  4. 1013 : 5,77
  5. 23,78 : 0,83
  6. 65,79 : 0,59
  7. 10,73 : 250
  8. 10594 : 12,3