Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni perimetrin e katrorit me brinjë (2x+3)(2x+3), i cili e ka syprinën të barabartë me syprinën e një drejtkëndëshi me përmasa (x+6)(x+6) dhe (4x2)(4x-2).