Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dyfishi i një numri është pjesëtuar me 5. Shuma e atij numri me 3 pjesëtohet me 8. Të dyja përfundimet janë të barabarta. Cili është ky numër?