Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shuma e një të pestës së moshës së Luljetës me një të shtatën e moshës së saj është 12. Gjeni moshën e Luljetës.