Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Perimetrat e figurave të mëposhtme janë të barabarta.

Gjeni përmasat e secilës figurë.