Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shpjegoni pse ekuacioni x2+4x+20=0x^2+4x+20=0 nuk ka zgjidhje.