Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni grafikun e funksionit y=x2+3xy=x^2+3x, për të gjetur zgjidhjet e përafërta me një shifër pas presjes dhjetore të ekuacioneve të mëposhtme.

  1. x2+3x=0x^2+3x=0
  2. x2+3x=2x^2+3x=2
  3. x2+3x=4x^2+3x=4
  4. x2+3x=2x^2+3x=-2