Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni grafikun e funksionit y=3x28x3y=3x^2-8x-3, për të zgjidhur ekuacionet:

  1. 3x28x3=13x^2-8x-3=1
  2. 3x28x=33x^2-8x=3
  3. Shpjegoni pse ekuacioni 3x28x3=93x^2-8x-3=-9, nuk ka zgjidhje.