Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një drejtkëndësh ka gjatësi 7 cm më të madhe se gjerësia vv. Syprina e drejtkëndëshit është 60 cm2.

  1. Tregoni që v2+7v60=0v^2+7v-60=0
  2. Gjeni përmasat e drejtkëndëshit.