Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Provoni që shprehja p2+6p+9p^2+6p+9 nuk mund të marrë vlera negative.