Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Zgjidhni ekuacionin 2x2+7x+9=02x^2+7x+9=0, me anë të formulës. Çfarë vini re?