Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Perimetri i një drejtkëndëshi është 46 cm dhe diagonalja e tij 17 cm. Gjeni përmasat e drejtkëndëshit.
  2. Diagonalja e drejtkëndëshit të dhënë në figurë, është 13 cm. Gjeni perimetrin e drejtkëndëshit.
  3. Syprina e gjashtëkëndëshit në figurën e mëposhtme, është 25 m2. Gjeni perimetrin e tij.
  4. Syprina e sferës është e barabartë me syprinën anësore të cilindrit. Cili nga këta trupa ka vëllim më të madh?