Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Sistemi i ekuacioneve i mëposhtëm ka një zgjidhje. Gjejeni atë.

{x2+y2=5y=2x+5\begin{cases} x^2+y^2=5 \\ y=2x+5 \end{cases}

Duke përdorur grafikët, shpjegoni pse sistemi ka vetëm një zgjidhje.