Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Sa zgjidhje kanë sistemet e ekuacioneve të mëposhtme? Argumentoni përgjigjen tuaj.

  1. {xy=2y=x3\begin{cases} x-y=2 \\ y=x^3 \end{cases}
  2. {x+y=5y=1x\begin{cases} x+y=5 \\ y=\dfrac{1}{x} \end{cases}