Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shuma e moshave të gjyshërve të Benit, është 135 vjet. Ndryshesa ndërmjet moshave të tyre është 11. Cilat janë moshat e gjyshërve të Benit?