Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni grafikët për të gjetur zgjidhjet e përafërta të sistemit të ekuacioneve: {x+3y=4y=2x+2\begin{cases} x+3y=4 \\ y=2x+2 \end{cases}