Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shpjegoni pse sistemi i ekuacioneve i mëposhtëm nuk ka zgjidhje.

{xy=8y=x26\begin{cases} x-y=8 \\ y=x^2-6 \end{cases}