Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Xhemi mendon se zgjidhjet për inekuacionin e fuqisë së dytë x249x^2 \geq 49 janë vlerat e xx, të tilla që 7x7-7 \leq x \geq 7.

A mendoni dhe ju si Xhemi? Argumentoni përgjigjen tuaj.