Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shpjegoni pse inekuacioni 3x2+203x^2+2 \leq 0 nuk ka zgjidhje.