Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni zonën e përcaktuar nga inekuacionet y>x2y>x^2 dhe y+x2<8y+x^2<8.